SV   EN   DA
För att få full tillgång till vår webbshop, hitta hela vårt sortiment och se våra priser, måste du vara inloggad.
Logga in på ditt konto här eller registrera dig som kund här .

Handeslvillkor

Villkor för B2B-handel

§ 1 Tillämpning och omfattning
Följande villkor gäller för alla avtal avseende DCS ApS, momsnummer 26686091, (”DCS ApS och alla företagets sekundära namn) försäljning och leverans av produkter tillsammans med alla anslutna tjänster online på www.DCS.dk och offline till B2B kunder och semi- och offentliga organisationer.
Villkoren kan endast ändras via ett skriftligt avtal mellan DCS ApS och kunden såvida inte det anges annorlunda.

§ 2 Kontraktsgrund och avtalsslutande
Dessa villkor, tillsammans med DCS ApS online-orderbekräftelser, utgör den fullständiga kontraktsbasen för försäljning och leverans av produkter tillsammans med tillhörande tjänster som levereras till kunden. Kundernas potentiella köpvillkor som anges i beställningsprocessen eller på annat sätt kommuniceras till DCS ingår inte i avtalsbasen.
När du gör en beställning accepterar kunden dessa villkor. Därför uppmuntras alla kunder att läsa villkoren och bekanta sig med skyldigheter och rättigheter, enligt villkoren kunden. Kunden kommer inte att få en kopia av villkoren när han gör en beställning.

§ 3 Ägarförbehåll
Kunden behåller rätten till levererade produkter från tidpunkten för leveransen, detta inkluderar alla tillbehör etc. som kan läggas till eller ersätta delar av produkterna under inköpsavtalets period när köpeskillingen betalas kontant. Under dessa omständigheter har köparen rätt att avyttra produkterna, tillbehören etc. från leveranstidpunkten.
Om produkterna köps med kredit behåller DCS ApS rätten till produkterna tills hela köpeskillingen inklusive leverans har betalats i sin helhet med avseende på köparens kreditvillkor.
När du tecknar ett hyresavtal avseende en eller flera av DCS ApS-produkter, inklusive tillbehör etc. behåller DCS ApS rätten till levererade produkter under leasingperioden, såvida inte annat anges i ett skriftligt avtal mellan DCS ApS och leasetagaren.

§ 4 Produktretur
DCS ApS accepterar inte retur av produkter om inte ett tidigare avtal mellan DCS ApS och köparen har ingåtts innan köpeavtalet ingås.

§ 5 Pris och betalningsvillkor
Priserna på produkter och tillhörande tjänster följer onlinepriset vid den tidpunkt då DCS ApS bekräftar kundens beställning såvida inte parterna har ingått ett avtal om annat. Alla priser anges exklusive moms och avgifter. Potentiella avgifter, inklusive omvänd avgift, kommer att anges på fakturan.
Våra villkor gäller onlinebetalning med ett betalkort eller godkända kreditprogram.
 
§ 6 Försenad betalning
Betalning måste ske senast på det datum som anges på fakturan som sista förfallodag. Jfr. lagen om sen betalning av kommersiella skulder (ränta) (röd. danska: Renteloven) § 5, DCS ApS har rätt att ta ut ränta med 1% per månad för det förfallna beloppet tills det har betalats om betalning inte görs på det slutgiltiga förfallet datum.
Köparen har inte rätt att kompensera för eventuella motkrav som inte har godkänts av DCS ApS skriftligen och har inte rätt att hålla tillbaka någon del av köpeskillingen på grund av motkrav av något slag.
Om köparen inte uppfyller betalningen av en förfallen faktura 14 dagar efter att ha mottagit ett skriftligt meddelande från DCS ApS, har DCS ApS, förutom ränteavgiften som nämns ovan, rätt till: (I) annullera, (II) annullera och / eller (III) )
If køber undlader at betala en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betalning från DCS, har DCS ud over ret till rente efter ovenstående ret til at: (I) ophæve salget af de varer, som forsinkelsen vedrører, (II ) ophæve salget af varer som alternativ inte är leveret till kunder, eller kræve forudbetaling herfor, og / eller (III) gör andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

§ 7 Garanti
DCS ApS ger ett års garanti på B2B-köp. På B2C-inköp ger DCS ApS en reklamationsperiod på 24 månader (Jfr. Den danska försäljningslagen), varav de första sex månaderna ska betraktas som garantiperioden medan det är köparens ansvar att bevisa potentiella brister i den återstående 18-månadersperioden. I de fall där tillverkarna hanterar garanti / reklamationsrätt är tillverkarna eller deras servicepartner den ansvariga delen i garanti / rätt till reklamationsärenden. Dessa tillverkare är tydligt markerade på DCS ApS webbplatser. Vid B2B-inköp där den givna tillverkaren är ansvarig för garantin / rätten till reklamation, har DCS ApS rätt att vägra alla eventuella återvinningsärenden (RMA) och ta ut en avgift på 200:- SEK (plus moms) för extra hantering (vidarebefordran eller retur) . Dessa tillverkare är tydligt markerade på DCS ApS webbplatser.
DCS ApS avser tillverkarens villkor, förfaranden och garanti / rätt till reklamationsförfaranden när som helst.

§ 8 Leverans
DCS ApS levererar alla sålda varor till köparens adress. DCS ApS erbjuder inte leverans till öar till havs såvida det inte finns något skriftligt avtal mellan köparen och DCS ApS.
DCS ApS levererar alla sålda varor inklusive tillbehör på det datum som anges i orderbekräftelsen. DCS ApS har rätt att leverera före leveransdatumet som anges i orderbekräftelsen såvida det inte finns något skriftligt avtal mellan köparen och DCS ApS.
Köparen är skyldig att kontrollera alla levererade varor och tillbehör för eventuella fel. Om köparen observerar några fel som köparen vill åberopa måste ett skriftligt meddelande skickas till DCS ApS senast 48 timmar senare än felet / felen har observerats.
Om köparen observerar ett fel och inte meddelar DCS ApS, återkallas köparens rätt till ersättning eller ersättning.

§ 10 Köparens ansvar
Förutom köparens betalningsförpliktelser har köparen följande ansvar:
Köparen har, jfr 6 §, en skyldighet att inspektera alla varor samt tillbehör för brister eller defekter när varorna har levererats.
Det noteras att där DCS tar emot varor där tillverkaren själva hanterar reklamationsrätten, tas en avgift på 250:- SEK exkl. Moms för vidareförsändning till tillverkaren eller dess servicepartner. Om DCS inte får vidaresända varor till tillverkaren eller dess servicepartner, returneras varorna till avsändaren.
En order på beställda varor - dvs. artiklar som inte finns i lager vid beställningen eller är på väg in - kan inte avbrytas.

§ 11 Säljarens ansvar
I händelse av defekter i varor och tillbehör etc. gäller defektreglerna i inköpslagen.
DCS ansvar för skada på köparen, hans närstående, köparens varor, tredje part eller tredjepartsvaror etc. är begränsad till omständigheter på grund av grov vårdslöshet från DCS såväl som ansvar som anges i vanliga, obligatoriska kompensationsregler. Köparen måste skada DCS i den utsträckning att DCS kan ådra sig produktansvar dessutom.
I händelse av skada på tredje part måste köparen omedelbart meddela DCS och hjälpa till med lösningen av ärendet. Representanter från DCS har rätt att inspektera skadan.
Oavsett eventuella motstridiga villkor i avtalsgrunden kan DCS på inget sätt hållas ansvarigt för eventuella följdskador som uppstår på grund av varor, tillbehör etc. fungerar inte som avsett - på grund av defekta installationer, anslutningar, antenn eller mottagarförhållanden. Likaså är DCS inte ansvarigt för köparens indirekta förluster, inklusive produktionsförlust, försäljning, vinst, tid eller goodwill.
I händelse av skada på någon form av lagringsmedia (t.ex. CD-ROM, DVD, USB, hårddiskar, externa enheter etc.) till följd av defekter i varorna är säljarens ansvar begränsat till värdet på motsvarande oinspelade lagringsmedia.

§ 12 Personuppgiftspolicy, kakor och överföring av personlig information.
DCS ApS hanterar all personlig information enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) av den 25 maj 2018.

DCS ApS lagrar transaktionsdata i fem år, fram till årets slut, i enlighet med den danska bokföringslagen. DCS ApS är dataansvarig.

Du kan när som helst begära en översikt över alla dina personuppgifter som DCS ApS har lagrat.
Alla förfrågningar angående personuppgifter ska skickas till [email protected].

Som registrerad DCS ApS-kund har du alltid möjlighet att få insikt i dina personuppgifter och du kan invända mot vår behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen av den 25 maj 2018.

Gå till vår integritetspolicy https://www.dcs.dk/sv/page/persondatapolitik 

§ 13 Marknadsföring
Det är under inga omständigheter tillåtet att kopiera eller distribuera produkt-, data- eller prisinformation till någon tredje part. Om detta inträffar anses det vara en betydande kränkning av kund- och leverantörsförhållandet och kan leda till ersättningskrav.

§ 14 Sekretess
Köparen får inte vidarebefordra, använda eller låta andra använda DCS affärshemligheter eller annan information av något slag som inte är allmänt tillgänglig.
Köparen får inte felaktigt erhålla eller försöka erhålla eller avslöja DCS konfidentiella information enligt ovan. Köparen är skyldig att hantera och lagra informationen ordentligt för att förhindra att den av misstag kommer till andras kunskap.
Köparens skyldigheter enligt denna bestämmelse gäller under parternas handel och med förbehåll för en tidsgräns efter avslutad handel, oavsett orsaken till dess avslut.

15 § Tillämplig lag
Parternas handel är i alla avseenden underkastad dansk lag. Plats är Aarhus City Court.
Varje tvist som kan uppstå i samband med parternas handel måste avgöras av en dansk domstol.

Villkoren uppdaterades senast den 24 sep 2020