DA   EN   SV
For at se vores fulde sortiment, priser og opnå den fulde adgang til vores webshop, skal du logge ind.
Log ind på din konto her eller registrer dig som kunde her.

Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende for erhvervskøb
 
§ 1 Anvendelse og omfang 
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (handelsbetingelser) gælder for alle aftaler om DCS’s, CVR-nummer 26686091, (”DCS ApS samt alle binavne tilknyttet”) salg og levering af varer samt tilknyttede tjenesteydelser online på www.DCS.dk samt offline til erhvervskunder og det offentlige.
Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem DCS og køber, medmindre andet følger nedenfor. 

§ 2 Aftalegrundlag og aftaleindgåelse 
Nærværende handelsbetingelser udgør tillige med DCS’, online ordrebekræftelser, accept af tilbud det samlede aftalegrundlag om salg og levering af varer samt tilknyttede tjenesteydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser givet ved ordrer eller på anden måde meddelt DCS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.  
Køber accepter ved hvert køb disse handelsbetingelser. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver. Køber får ikke en kopi af handelsbetingelserne sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail eller ved fremsendelse af faktura på e-mail.

§ 3 Ejendomsret 
Køber besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid, hvor købesummen betales kontant. Køber er i disse tilfælde berettiget til at råde retligt over varerne samt tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.   
Såfremt varerne er solgt på kredit, forbeholder DCS sig ejendomsretten til varerne indtil tidspunktet for endelige og fuldstændig fyldestgørelse af købesummen efter kreditaftalen. 
Ved indgåelse af leasingaftale vedrørende en af DCS’ varer samt tilbehør m.v. forbeholder DCS sig ejendomsretten til varen under hele leasingperioden, medmindre andet er aftale mellem parterne i leasingaftalen.

§ 4 Returret
DCS ApS tilbyder ikke returret på varer, medmindre en aftale herom foreligger inden indgåelse af købskontrakten mellem DCS og køber.

§ 5 Pris og betalingsbetingelser
Prisen for varer samt tilknyttede tjenesteydelser følger af DCS’ gældende onlinepriser på det tidspunkt, hvor DCS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet. Alle priser er eksklusive moms og afgifter. Eventuelle afgifter herunder omvendt betalingspligt vil fremgå af faktura.
Vores generelle betalingsbetingelser er online betaling med kreditkort eller på forhånd godkendt kreditgivning.
 
§ 6 Forsinket betaling
Hvis køber undlader at betale rettidigt for varer samt tilknyttede tjenesteydelser af årsager, som DCS er uden ansvar for, er DCS berettiget til forrentning af det forfaldne beløb, jf. rentelovens § 5, fra forfaldsdagen og til betaling sker. Renten er fastsat til 1 % pr. måned af den til enhver tid gældende restgæld.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på DCS, som ikke er skriftligt anerkendt af DCS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 
Hvis køber undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra DCS, har DCS ud over ret til rente efter ovenstående ret til at: (I) ophæve salget af de varer, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af varer som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. 

§ 7 Garanti  
Ved erhvervskøb ydes 1 års garanti. Ved salg til private slutbrugere følges købelovens bestemmelser med 24 måneders reklamationsret, hvoraf de første 6 mdr. er at regne som en egentlig garanti og de resterende 18 mdr. skal slutbrugere selv dokumentere fejl og mangler har været til stede i forbindelse med leveringen. I de tilfælde hvor producenten selv håndterer garantien / reklamationsretten som det klart og tydeligt fremgår på vores hjemmeside, overtager producenten eller dennes servicepartner reklamations- og garanti forpligtigelsen. Ved erhvervskøb hvor producenten selv håndterer reklamationsforpligtigelserne som det klart og tydeligt fremgår af vores RMA-system modtager vi ikke reklamationen – skulle dette være tilfældet fakturere vi et gebyr på kr. 200,- plus moms for videre sendelse af reklamationssagen eller returnering såfremt producenten eller dennes servicepartner ikke modtager reklamationssager fra andre end slutbrugeren. Vi forholder os producentens til enhver tid gældende retningslinjer, procedurer og RMA-betingelser.

§ 8 Levering  
DCS leverer alle solgte varer til den af køber oplyste adresse i Danmark. Levering sker dog ikke til ikke-brofaste øer, medmindre andet aftales mellem DCS og køber. 
DCS leverer alle solgte varer samt tilbehørsdele til den tid, der fremgår af ordrebekræftelsen. DCS har dog ret til at levere før den leveringstid, der fremgår af ordrebekræftelsen, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
Køber er ved modtagelse forpligtet til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler. Hvis køber opdager en fejl eller mangel, som køber ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til DCS indenfor 48 timer efter fejl/mangel er konstateret. Hvis en fejl eller mangel, som køber opdager eller burde have opdaget ved undersøgelsen ikke straks meddeles til DCS, kan den ikke senere gøres glædende.    

§ 9 Forsinket levering 
Hvis DCS forventer en forsinkelse i leveringen af bestilte varer samt tilbehørsdele, informerer DCS køber herom på mail, og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
Hvis DCS undlader at leverer bestilte varer samt tilbehørsdele senest 8 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er unde ansvar for, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til DCS. Køber har herudover ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

§ 10 Købers ansvar 
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar: 
Køber har, jf. § 6, pligt til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler, når varerne er blevet leveret. 
Det bemærkes, at hvor DCS modtager varer, hvor producenten selv håndtere reklamationsretten faktureres et gebyr på kr. 200,- excl. moms for videre forsendelse til producent eller dennes servicepartner. Hvis det ikke tillades DCS at videresende varer til producenten eller dennes servicepartner returneres varerne til afsenderen. 
En bestilling på bestillingsvarer - dvs. varer, der ikke er på lager på  bestillingstidspunktet eller er på vej ind - kan ikke afbestilles.

§ 11 Sælgers ansvar
I tilfælde af mangler ved varer samt tilbehørsdele m.v., finder købelovens mangelsregler anvendelse. 
DCS’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra DCS’ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Køber skal skadesløsholde DCS i det omfang DCS måtte i falde produktansvar herudover.
I tilfælde af at skade påføres tredjemand, skal køber straks underrette DCS og medvirke til sagens opklaring. Repræsentanter fra DCS har ret til at besigtige skaden.   
Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan DCS på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold. På samme måde er DCS ikke ansvarlig for købers indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.
Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks., CD-rom, DVD, USB, harddiske, eksterne drev m.m.), som følge af fejl ved varen, er sælgers erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

§ 12 Persondatapolitik, cookies og viderebringelse af personoplysninger. 
DCS Aps behandler persondata i henhold til den gældende persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

DCS Aps opbevarer transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven. DCS ApS er dataansvarlig.

Du kan til hver en tid se, hvilke data DCS ApS har registreret om dig.
Alle henvendelser om persondata går til [email protected], både ift. forespørgsel om data og sletning af data.

Som registreret kunde hos DCS ApS har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen.

Find hele vores persondatapolitik her

§ 13 Markedsføring 
Det er ikke tilladt at kopier eller videre distribuere vare- data- og prisinformationer til tredjepart. Dette betragtes som en væsentligt misligholdelse af kunde- og leverandør forhold og kan i værste tilfælde medføre et erstatningsansvar.

§ 14 Fortrolighed  
Køber må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge DCS’ erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over DCS’ fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Køber er forpligtet til at omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
Købers forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samhandel og unde tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret heraf. 

§ 15 Gældende ret 
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Værneting er Århus byret. 
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol. 

Betingelserne er sidst opdateret d. 24. maj 2018